ความเป็นมา


เกาะยาวน้อยตั้งอยู่ระหว่าง 3 จังหวัด ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ มี 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ประชากรรวม 15,000 คน อาชีพ ประมง 85% ทำสวนและค้าขาย 15% ปี 2329 พม่ามายึดเมืองถลาง หลังจากนั้นมีเจ้าเมืองตรัง เจ้าเมืองสตูล เจ้าเมืองไซบุรี ยกทัพมายึดเมืองถลางกลับคืนได้ และได้มีทหารจากตรังมาอยู่เกาะยาวน้อย และเป็นต้นตระกูล เริงสมุทร ส่วนเกาะยาวใหญ่มีทหารจากสตูลมาอยู่เป็นต้นตระกูล จิตรนาวี

การก่อเกิดของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย (เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์) เนื่องจากเกิดวิกฤษทรัพยากรในปี 2530 – 2535 มีเรือพาณิชเข้ามาทำลายทรัพยากรหญ้าทะเล ปะการัง และสัตว์น้ำวัยอ่อน ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน ปี 2538 มีการรวมตัวรณรงค์ และช่วยรัฐปราบปราม และสร้างจิตสำนึก จนปี 2540 เรือเหล่านั้นเริ่มถอยออกไปทำให้ทรัพยากรดีขึ้น คนสนใจมาดูงาน และเรียนรู้เรื่องการจัดการ เลยเอาการท่องเที่ยวมาต่อยอดให้คนมาเรียนรู้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และได้จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลมากมาย

คำว่า "เกาะยาว" มาจาก ภาษามาลายู คำว่า ปู่เหลาปันยัง แปลว่า เกาะยาว